Nyhet

Game of Thrones inom svensk Taekwondo fortsätter nu med utredningssvar av RF och kommentar från tidigare ordföranden

Game of Thrones inom Taekwondoförbundet fortsätter men nu har RF lagt sig i och gjort en utredning.

Riksidrottsförbundets (RF) utredning slår nu hål på Taekwondoförbundsstyrelsens avslöjande 20 maj om penningtvätt och fakturering för påhittade omkostnader som ”tack för hjälpen”. RF menar på att samtliga utbildningar ägt rum samt att fakturorna från föreningarna varit på faktiska omkostnader.

Det var fredagen den 20 maj som Svenska Taekwondoförbundets styrelse publicerade nyheten om ekonomiska oegentligheter på sin hemsida. I nyheten så framkom det att man hittat underlag för att det ska ha tvättats pengar under föregående styrelses regi och som rubricerades som grovt bedrägeri. Nyheten kom som en chock för många.

Kort därpå så skrevs en redogörelse av projektet med uppmaning till RFs idrottslyftsansvarige Lena Björk att utreda saken närmare. Redogörelsen innehöll fullständig dokumentation om de 7 st utbildningarna som ägde rum under 2015, tidigt 2016 och påvisade att det inte förekommit något brottsligt samt att projektet varit till stor nytta för förbundets tävlingsverksamhet, främst riktad till barn & ungdomar. RFs idrottslyftsansvarige och ledningsgruppen på RF tog informationen på allvar och tillsatte en oberoende utredningsgrupp.

. ”Utredningsgruppen har nu avslutat utredningen och vi kan konstatera följande:”, berättar tidigare förbundssektreterare Sammi Kaidi:

– Förra styrelsens förfaringssätt är inte pengatvätt eller brottslig

– Inga fuskutbildningar har ägt rum

– Inga påhittade omkostnader har fakturerats

– RFs utredning friskriver oss från alla anklagelser om påstådda brott och det framförda anklagelserna är inget annat än lögner

– ”RF påtalar att de brustit i kommunikation och information med de inblandade föreningarna, något som de är medvetna om, men får skyllas på omständigheterna som rådde under den tiden med avseende på den internationella konflikten”, förklarar före detta  förbundssektreterare Sammi Kaidi i ett pressmeddelande.

RF skriver följande om fallet:

Genomförda utbildningsinsatser och Idrottslyftsmedel är således inte unikt. RF kan dock i sin utredning konstatera att förbundets handläggning har varit dålig, framförallt har informationen till och kommunikationen med berörda föreningar varit mycket bristfällig. Föreningarna har inte förstått att de i sin roll som utbildningsvärd skulle få motta Idrottslyftsmedel och att dessa medel sedan skulle återfaktureras av förbundet. Detta för att täcka de kostnader förbundet haft för insatserna och på så sätt göra utbildningen kostnadsfri för deltagarna. Vidare har handläggningstiden mellan de olika momenten varit lång, vilket också bidrar till att förfaringssättet blir otydligt.

Sammi Kaidi skräder inte med orden:

Det är skrämmande och häpnadsväckande hur förbundsstyrelsen valt att kommunicera anklagelser och rubriceringar, med lögn om att full bevisning finns, på hemsida, i sociala medier och till riksmedia. Särskilt med kännedomen om att en licensierad advokat (ordförande), tidigare generalsekreterare (vice ordförande) och polis hör till styrelsen och som borde vara väl insatta i allvarligheten av att sprida falska anklagelser.

Anklagelserna har skadat oss som privatpersoner, sportens anseende och hela idrottsrörelsen.

Nästa steg är nu att låta Riksidrottsnämnden få avgöra om STF Disciplinnämnds beslut att stänga av oss från all taekwondo verksamhet, med den vaga bevisföringen som tagits ur ett sammanhang, kan ligga till grund för ett sådant kraftfullt beslut.

Vi kommer avkräva ansvar från inblandade ledamöter i förbundsstyrelsen när samtliga av de anklagelser, riktat mot oss, lagts ner. Frågan är då även hur hela Taekwondorörelsen ser på saken.

Med andra ord är Game of Thrones inom svensk Taekwondo inne på ännu ett nytt kapitel. Frågan är hur detta kommer utvecklas? Ett gensvar från nuvarande styrelsen är att vänta.

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer