Nyhet

Marko Gyllenland ordförande för den nu upplösta pro kommittén uttalar sig

Marko Gyllenland har i ett utskick till en stor mängd media aktörer och mma sidor kommenterat dels handläggningen av ansökningarna för unified rules på nu flyttade Cage Warriors och dels styrelsens beslut att upplösa kommittén.

Det är ett omfattande brev som Gyllenland har skickat och det innehåller mycket information. Han inleder med att det är hans ansvar som den som varit ordförande för pro kommittén att besvara synpunkter som framkommit på arbetet i kommittén. Han betonar dock att det är hans personliga svar och att det övriga ledamöter inte har haft med det att göra.

Pro-komitten består för närvarande av fyra personer (tidigare fem personer), alla har blivit tillfrågade från SMMAF:s styrelse att ingå i denna grupp på grund av den samlade kunskap och gedigna erfarenhet inom MMA man var för sig och tillsammans besitter.

Det finns inga regler i dagsläget på hur dessa personer tillsätts eller väljs eller för den delen hur länge de kan, ska eller vill sitta. Dessa personer utför ett ideellt arbete inom förbundet efter de direktiv man blivit tilldelade efter bästa förmåga.

Gyllenland hänvisar vidare till de arbetsdirektiv som funnits för pro kommittén (se längst ned) och går sedan vidare med att redovisa för besluten gällande ansökningarna om unified rules på Cage Warriors 71. Enligt Gyllenland fick kommittén i en första omgång fyra ansökningar den 25 juli och att man på möte den 29 juli fattade följande beslut:

1. Frantz Slioa (4-0-0) vs Liam James (8-6-0), godkändes inte, enhälligt beslut
2. Pannie Kianzad (5-0-0) vs Alexandra Buch (8-3-0), godkändes inte, majoritetsbeslut
3. Jack Mason (28-13-0) Jonathan Westin (6-2-0), godkändes inte, majoritetsbeslut
4. Dave Hill (12-3-0) vs Martin Svensson (13-5-0), godkändes enhälligt (Robert Sundel deltog ej pga jäv)

Gyllenland kommenterar reaktionerna mot besluten såhär:

Pro-kommittén utför ett arbete efter bästa förmåga

Pro-kommittén följer de direktiv som vi blivit ålagda av SMMAF:s styrelse

Pro-kommitténs beslut är rådgivande, ej beslutsfattande då pro-kommittén inte har något juridiskt ansvar, styrelsen kan således välja att följa pro-kommitténs beslut eller frångå det (vilket aldrig har hänt). Således är styrelsen ytterst ansvariga.

Gällande den sista punkten så bör man kanske tillägga att beslutsrätten alltså har delegerats till pro kommittén och att även om styrelsen teoretiskt hade kunnat ta tillbaka den, så hade det tillståndsmässigt varit mycket riskabelt. I praktiken är det alltså alltid pro kommitténs beslut som gäller. Styrelsen har i enlighet med detta alltid låtit kommitténs beslut gälla.

Gyllenland uppger sedan att kommittén fick in ytterligare ett ärende den 30 juli och att beslut om denna matchning fattades först den 1 augusti:

Jack Hermansson (8-2-0) vs Cheik Kone (11-3-0), godkändes enhälligt

Gyllenland kommenterar:

Således är den kritik som riktats mot pro-komittén gällande denna match felaktig då vi inte har bedömt ej heller meddelat något beslut i denna match tidigare.

Jag vill påminna om att pro-kommittén skall utföra sitt arbete inom två arbetsveckor (enligt direktiven) men att på grund av att de inkomna matcherna kommit in så sent för behandling så har ledamöterna snabbt tagit beslut i ärendena för att underlätta för arrangören.

Om vi tittar på den senare punkten så har alltså pro kommittén om datumuppgifterna stämmer i princip haft till den 8 augusti på sig att fatta beslut gällande de fyra första matcherna och till den 13 augusti på sig med den femte matchen.

Gyllenland beskriver sedan i punktform sina reflektioner över hela ärendet:

Den kritik som riktas mot pro-kommittén externt och internt anser jag vara ogrundad då vi följt de direktiv vi blivit tilldelade. Man bör kanske leta efter syndabockar någon annanstans än i pro-kommittén.

Jag vill lyfta fram det faktum att vi idag har ett tillstånd att genomföra MMA-matcher i Sverige enligt lag. Men att SMMAF:s tillstånd noggrant granskas av Länsstyrelsen och än så länge har man inte haft anmärkningar gällande matchningarna gällande internationell professionella regler.

Pro-kommitténs tillkomst beror ju på de strikta regelverk som finns i Sverige och de direktiv som pro-kommittén är bundna att följa är en direkt följd av lagen och Länsstyrelsens tillsyn av svensk MMA.

Det finns inget jäv, inget egenintresse, ingen maktfullkomlighet eller personlig vinning som uttrycks i kritiken.

De fyra personer som medverkar i pro-kommittén tar ansvarsfulla beslut som går i linje med Länsstyrelsens tillsyn och lagen.

Skulle vi ta oss friheter och lättvindigt tolka de direktiv som styr vårt uppdrag och godkänna alla ansökningar som vi erhåller strider det mot det uppdrag vi fått och det skulle därmed riskera SMMAF:s tillsvidaretillstånd och skulle olyckan vara framme finns risken för att SMMAF blir av med sitt tillstånd och således skulle MMA bli förbjudet att tävla i inom Sveriges gränser. Vem skulle då bära hundhuvudet? Vems är ansvaret i det fallet? Pro-kommittén som godkänt matchningen eller styrelsen som valt att följa pro-kommitténs bedömning.

Om man skall få till en förändring i vilka matcher som kan godkännas med internationella regler behöver SMMAF ändra de beslutskriterier man lämnat till pro-kommittén. Man bör då dock vara helt säker på att detta går i linje med Länsstyrelsens bedömning och det strikta regelverk som svensk MMA omgärdas av.

Vidare kan man ju undra över varför en extern organisatör inte tar reda på vilka regler som gäller i Sverige för att få professionella MMA-matcher godkända.

Gyllenland tackar för sin tid i pro kommittén och avslutar:

Jag är inte intresserad av att arbeta under en sådan styrelse i framtiden i en pro-kommitté om man är oförmögen att se hur saker verkligen förhåller sig, om man inte ser sin egen roll i detta och om man inte kan stå emot massiv extern kritik från arrangörer som gör och säger allt för att få sin vilja fram för att tvinga fram ett godkännande av matcher under internationella professionella regler då detta strider mot de regler man själva varit med och satt upp och där man riskerar ett tillsvidaretillstånd att få tävla i idrotten MMA i Sverige.

Pro-kommitténs arbetsdirektiv:

1. Pro-kommittén ska efter bästa förmåga avgöra vilka individer (avser både svenska och utländska idrottare) som kan komma i fråga för att tävla under regelverket Internationell Professionell MMA (Unified Rules) i Sverige.
2. Pro-kommittén ska efter bästa förmåga avgöra vilka matchningar som kan genomföras i Internationell Professionell MMA (Unified Rules) i Sverige.
3. SMMAFs statliga tillstånd (beslut Dnr: 216-05801-2010) som ger förbundet rätten att arrangera matcher i Internationell Professionell MMA (Unified Rules) är omgärdat av ett flertal villkor. Ett av dessa villkor är att de tävlande ska hålla hög internationell nivå. Pro-kommittén har därför att tillse att de individer och de matcher som bedöms vara aktuella för Internationell Professionell MMA (Unified Rules) håller en hög internationell nivå. (En riktlinje i detta sammanhang är att matchningen eller individen skulle kunna platsa i UFC.)
4. Under 2011 får Pro-kommittén endast godkänna tre (3) matcher i Internationell Professionell MMA (Unified Rules) per evenemang/gala. (Denna begränsning kommer att revideras av styrelsen inför verksamhetsåret 2012.)
5. Samtliga ledamöter i Pro-kommittén har en röst. Vid lika röstetal har kommittéordförande utslagsröst.
6. I det fall en ledamot är jävig (genom, exempelvis, inblandning i matchningen som ska bedömas eller har koppling till individen som ska bedömas) kan denne inte rösta.
7. I det fallkommittéordförande är jävig(genom,exempelvis,inblandningi matchningen som ska bedömas eller har koppling till individen som ska bedömas) kan denne inte rösta. Vice kommittéordförande har i sådana fall utslagsröst vid lika röstetal.
8. Styrelsen i SMMAF kommer löpande skicka bedömningsärenden till Pro- kommitténs ordförande (alternativt vice kommittéordförande i de fall ordinarie kommittéordförande är jävig). Kommittéordförande kommer samordna arbetet i Pro-kommittén och inom två arbetsveckor återkomma till styrelsen med bedömningsutfall.

Lyssna på det senaste avsnittet av Fighterpodden!

Kommentarer